1. Giấy đề nghị bán điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng (theo Phụ lục 1 đính kèm).

2. Giấy chứng nhận thử nghiệm các đặt tính kỹ thuật hệ thống điện mặt trời nối vào lưới điện hạ áp của Công ty Điện lực Ninh Thuận quản lý (theo Phụ lục 2 đính kèm).

3. Biên bản thỏa thuận tạm thời (theo Phụ lục 3 đính kèm)

4. Tài liệu tham khảo (đính kèm Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương).