Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 10 năm 2017
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 41 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:
- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 10 năm 2017
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 41 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:
- Phương thức vận hành ngày 01/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 02/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 03/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 04/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 05/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 06/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 07/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 08/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 09/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 10/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 11/10/2017
- Phuong thức vận hành ngày 12/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 13/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 14/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 15/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 16/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 17/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 18/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 19/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 20/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 21/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 22/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 23/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 24/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 26/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 27/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 28/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 29/10/2017
- Phương thức vận hành ngày 30/10/2017

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2017 (17:26 - 24/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2017 (17:52 - 12/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2017 (06:42 - 21/04/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2017 (23:15 - 27/03/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2017 (09:34 - 23/02/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 2 năm 2017 (21:42 - 19/01/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 1 năm 2017 (22:45 - 12/01/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2017 (08:24 - 30/12/2016)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2016 (07:25 - 25/11/2016)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2016 (16:08 - 19/10/2016)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2016 (08:00 - 23/09/2016)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2016 (17:27 - 18/08/2016)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2016 (08:26 - 22/07/2016)

Đầu trang