Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 02 năm 2018
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 06 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 07, 08, 09 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 04/03/2018

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 02 năm 2018
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 06 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 07, 08, 09 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 04/03/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:
- Phương thức vận hành ngày 01/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/02/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/02/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2017 (17:26 - 24/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2017 (17:52 - 12/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2017 (06:42 - 21/04/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2017 (23:15 - 27/03/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2017 (09:34 - 23/02/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 2 năm 2017 (21:42 - 19/01/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 1 năm 2017 (22:45 - 12/01/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2017 (08:24 - 30/12/2016)

Đầu trang