Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 4 năm 2018
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 14 từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 15 từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 16 từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 17 từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 4 năm 2018
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 14 từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 15 từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 16 từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 17 từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:
- Phương thức vận hành ngày 01/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/04/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/04/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2017 (17:26 - 24/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2017 (17:52 - 12/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2017 (06:42 - 21/04/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2017 (23:15 - 27/03/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2017 (09:34 - 23/02/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 2 năm 2017 (21:42 - 19/01/2017)

Đầu trang