Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2018

I. Tình hình kinh doanh điện năng:

II. Công tác đưa điện về nông thôn:

  Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, phường có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 168.003/168.038 đạt tỷ lệ 99,98%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 105.706/105.741 đạt tỷ lệ 99,97%.

III. Số liệu quản lý lưới điện:

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện thực hiện năm 2017 (14:50 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2017 (14:50 - 18/12/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2017 (15:09 - 10/11/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 31/10/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng năm 2017 (07:54 - 11/08/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng năm 2017 (10:06 - 10/07/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng năm 2017 (07:22 - 20/06/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2017 (16:38 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2017 (14:44 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng năm 2017 (09:48 - 17/04/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2017 (16:28 - 09/02/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng năm 2016 (09:52 - 12/12/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng năm 2016 (10:54 - 12/10/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng năm 2016 (10:08 - 09/09/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2016 (15:24 - 20/05/2016)

Đầu trang