Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 5 năm 2018
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 18 từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 21 từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 5 năm 2018
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 18 từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 21 từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:
- Phương thức vận hành ngày 01/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/5/2018

- Phương thức vận hành ngày 31/5/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2017 (17:26 - 24/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2017 (17:52 - 12/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2017 (06:42 - 21/04/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2017 (23:15 - 27/03/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2017 (09:34 - 23/02/2017)

Đầu trang