Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2018

I. Tình hình kinh doanh điện năng:

II. Công tác đưa điện về nông thôn:

Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, phường có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 169.688/169.703 đạt tỷ lệ 99,99%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 106.944/106.979 đạt tỷ lệ 99,97%.

III. Số liệu quản lý lưới điện:

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:45 - 28/06/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:51 - 13/06/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2018 (15:57 - 09/05/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2018 (14:44 - 02/05/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2018 (14:56 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2018 (14:53 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện thực hiện năm 2017 (14:50 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2017 (14:50 - 18/12/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2017 (15:09 - 10/11/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 31/10/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng năm 2017 (07:54 - 11/08/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng năm 2017 (10:06 - 10/07/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng năm 2017 (07:22 - 20/06/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2017 (16:38 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2017 (14:44 - 19/05/2017)

Đầu trang