Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 8 năm 2018
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 31 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 32 từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 8 năm 2018
- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 31 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 32 từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/8/2018

- Phương thức vận hành ngày 31/8/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2017 (17:26 - 24/06/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2017 (17:52 - 12/06/2017)

Đầu trang