Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 10 năm 2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 10 năm 2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/10/2018

- Phương thức vận hành ngày 31/10/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2017 (20:18 - 24/07/2017)

Đầu trang