Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 11 năm 2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 11 năm 2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 26/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/11/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/11/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2017 (17:57 - 18/08/2017)

Đầu trang