Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 12 năm 2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 50 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 12 năm 2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 50 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 52 từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 02/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 03/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 04/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 05/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 06/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 07/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 08/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 09/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 10/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 11/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 12/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 13/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 14/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 15/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 16/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 17/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 18/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 19/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 20/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 21/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 22/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 23/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 24/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 25/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 27/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 28/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 29/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 30/12/2018

- Phương thức vận hành ngày 31/12/2018

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2017 (19:42 - 22/10/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2017 (16:44 - 21/09/2017)

Đầu trang