Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 02 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 6, 7, 8, 9 và 10 từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/3/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 02 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 6 và 7 từ ngày 04/02/2019 đến ngày 24/02/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 8 và 9 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/02/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/02/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2017 (17:36 - 22/11/2017)

Đầu trang