Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020

I. Tình hình kinh doanh điện năng:

II. Công tác đưa điện về nông thôn: 

 Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, phường có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 178.045/178.076 đạt tỷ lệ 99,98%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 113.056/113.087 đạt tỷ lệ 99,97%. 

  III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 31/01/2020:

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2019 (07:53 - 19/08/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2019 (11:15 - 30/07/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2019 (16:40 - 13/06/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2019 (15:46 - 07/05/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 2 năm 2019 (14:18 - 05/03/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 1 năm 2019 (09:39 - 19/02/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2018 (08:05 - 11/01/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng đầu năm 2018 (09:08 - 12/12/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2018 (11:11 - 23/11/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2018 (16:33 - 16/07/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:45 - 28/06/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:51 - 13/06/2018)

Đầu trang