Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 9/2020

1. Kết quả thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) thực hiện đạt tất cả chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

2. Tổn thất điện năng:

          - Thực hiện tháng 9 năm 2020 là 0,76% cao hơn 0,76% so với cùng kỳ năm 2019 (0,00%).

          - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là 3,16% thấp hơn 1,07% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn 0,72%  so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2020 (3,88%).

          Trong đó:

          a) Lưới điện trung-hạ áp:

          - Thực hiện tháng 9 năm 2020 là -0,77% cao hơn 3,06% so với cùng kỳ năm 2019.

          - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là 4,39% thấp hơn 0,76% so với cùng kỳ năm 2019.

          b) Lưới điện 110kV:

          - Thực hiện tháng 9 năm 2020 là 1,11% thấp hơn 0,86% so với cùng kỳ năm 2019.

          - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là 1,61% cao hơn 0,33% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 2,9 ngày làm việc:

- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp: Công ty ĐLNT tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 158 khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình là 2,761 ngày/công trình; thấp hơn quy định của Tổng công ty giao (≤ 2,9 ngày làm việc).

- Đối với khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp: Công ty ĐLNT phát triển được 5.696 khách hàng, trong đó có 4.184 khách hàng sinh hoạt và 1.512 khách hàng ngoài sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng:

            + Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 1,952 ngày (quy định 03 ngày).

            + Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt thuộc khu vực nông thôn: 2,357 ngày (quy định 05 ngày).

            + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: 2,243 ngày (quy định 07 ngày).

Trân trọng ./.    

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020 (13:52 - 06/10/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 7/2020 (16:05 - 07/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 07 năm 2020 (15:36 - 05/08/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2020 (15:17 - 13/07/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2020 (10:27 - 13/05/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2020 (10:18 - 24/04/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2020 (11:27 - 11/03/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020 (10:09 - 11/02/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2019 (07:53 - 19/08/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2019 (11:15 - 30/07/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2019 (16:40 - 13/06/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2019 (15:46 - 07/05/2019)

Đầu trang