Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Tin mới new

(08:19 - 15/08/2023)

Văn hoá doanh nghiệp là giá trị cốt lõi của mọi doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là giá trị cốt lõi của mọi doanh nghiệp, là...

(10:29 - 11/08/2023)

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(10:15 - 11/08/2023)

Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề "Thực hiện công việc được giao và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng"

Con người chính là mấu chốt quan trọng nhất làm nên sự thành...

(09:56 - 18/07/2023)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(16:07 - 19/05/2023)

Thực hiện công việc được giao và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng đó là Tư duy tích cực và duy trì thái độ tích cực của mỗi CBNV trong PCNT

(15:37 - 27/04/2023)

Công ty Điện lực Ninh Thuận: Văn hóa doanh nghiệp – Tài sản vô hình của doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song...

(15:51 - 20/02/2023)

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT “ĐÃ LÀ EVN THÌ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY”

Nhằm tạo uy tín phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, tác phong công...

(08:37 - 07/02/2023)

Thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Để thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã cụ...