Tin mới new

(16:10 - 01/04/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2020

(07:35 - 05/03/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2020

(15:11 - 04/02/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2020

(16:04 - 03/01/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2020

(16:36 - 29/11/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2019

(14:53 - 04/11/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(14:18 - 04/10/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(15:05 - 05/09/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...