Tin mới new

(14:53 - 04/11/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(14:18 - 04/10/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(15:05 - 05/09/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(09:18 - 01/08/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2019

(10:07 - 02/07/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 7/2019

(11:06 - 29/05/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2019

(16:54 - 26/04/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2019

(14:51 - 02/04/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2019