Tin mới new

(14:53 - 04/08/2017)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2017

(10:01 - 04/07/2017)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng tháng 7/2017

(09:01 - 01/06/2017)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2017

(08:48 - 05/05/2017)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2017

(09:40 - 10/04/2017)

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2017

(16:15 - 05/04/2017)

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2017