Tin tức & hoạt động

Kế hoạch cung cấp điện

Đăng bởi | 08:28 | 22/07/2022

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2022

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 08 năm 2022

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 31 từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 33 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 08 năm 2022

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 31 từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 33 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 02/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 03/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 04/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 05/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 06/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 07/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 08/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 09/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 10/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 11/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 12/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 13/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 14/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 15/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 16/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 17/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 18/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 19/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 20/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 21/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 22/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 23/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 24/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 25/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 26/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 27/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 28/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 29/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 30/8/2022

- Phương thức vận hành ngày 31/8/2022


TIN LIÊN QUAN

(09:16 - 02/09/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2022

(08:28 - 22/07/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2022

(14:36 - 29/06/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2022

(10:45 - 24/06/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2022

(15:21 - 21/04/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2022

(15:26 - 25/03/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2022

(09:37 - 17/03/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2022

(11:15 - 08/02/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2022

(16:20 - 05/01/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2022

(15:08 - 17/12/2021)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2021