Tin tức & hoạt động

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng bởi | 16:43 | 07/09/2022

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022

       I. Tình hình kinh doanh điện năng:    
Liệt kê Đơn vị tính TH 6 tháng
năm 2022
So sánh cùng
kỳ năm trước 
1. Điện thương phẩm: kWh 374.864.831 6,613%
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản kWh 75.144.096 5,751%
- Công nghiệp và xây dựng kWh 90.101.919 3,397%
- Thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng kWh 18.987.802 12,851%
- Quản lý và tiêu dùng dân cư kWh 167.821.131 7,601%
- Các hoạt động khác kWh 22.809.883 10,616%
2. Tổn thất điện năng toàn Công ty: % 2,23 1,58
   Trong đó:      
- Lưới điện trung-hạ áp % 4,53 5,07
- Lưới điện 110kV % 0,86 -0,02
3. Tổng số khách hàng : KH 192.876 2,68%
- Khách hàng ánh sáng sinh hoạt KH 168.867 2,92%
- Khách hàng ngoài mục đính sinh hoạt KH 24.009 1,01%
       II. Công tác đưa điện về nông thôn:     
     Đến nay số xã, phường, thị trấn có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, khu phố có điện là 398/398 đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 185.420/185.420 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 118.482/117.482 đạt tỷ lệ 100%.
       III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 30/6/2022:    
              * Lưới điện trung-hạ áp:
Liệt kê Đơn vị tính Tài sản Tài sản Tổng cộng
Điện lực Khách hàng
Đường dây trung áp km 1.089,2 375,7 1.464,9
Trạm biến áp/ dung lượng  Trạm/kVA 1.735/266.628 1.633/569.722 3.368/836.350
Đường dây hạ áp Km 1.192 13,4 1.205,3
              * Lưới điện 110kV:
Liệt kê Đơn vị tính Tài sản Tài sản Tổng cộng
Điện lực Khách hàng
Đường dây 110kV km 190,242 73,910 264,152
Trạm 110kV/ dung lượng  Trạm/MVA 05/270 25/1.537 30/1.807

TIN LIÊN QUAN

(08:25 - 07/03/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023

(10:29 - 07/02/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023

(14:39 - 17/01/2023)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

(09:20 - 09/01/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

(14:53 - 07/11/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022

(07:38 - 10/10/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2022

(16:32 - 09/09/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

(16:45 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2022

(16:44 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2022

(16:43 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022