Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi Quốc Hiệp | 15:09 | 09/11/2022

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Môi trường văn hóa trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) là một trong những khái niệm cơ bản trong nghiên cứu và thực hành về môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT là tổng thể hữu cơ các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể bao quanh con người của Công ty, có quan hệ tương tác đối với con người của Công ty và tác động lẫn nhau.

Hiện nay, cùng với môi trường sinh thái và môi trường xã hội, môi trường văn hóa giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ là cơ sở để phát triển bền vững, đẩy lùi tiêu cực, góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên, ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Môi trường văn hóa phải được xây dựng đồng bộ, đó là việc tạo dựng môi trường văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng dân cư, ở cơ quan, đơn vị, trường học và mỗi gia đình. Như vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa nói chung bao hàm việc xây dựng môi trường văn hóa trong các Doanh nghiệp (DN).

Môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT là môi trường chứa đựng những giá trị văn hoá và diễn ra các quan hệ văn hoá, các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của Công ty. Các yếu tố cấu thành môi trường văn hóa trong Công ty bao gồm thiết chế và cảnh quan văn hóa của Công ty; các giá trị và chuẩn mực hành vi của Công ty; các hoạt động và sản phẩm văn hóa của Công ty.

Ngày nay, khi văn hoá đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội, vấn đề xây dựng môi trường văn hoá nói chung và môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT nói riêng là việc làm vô cùng quan trọng và bức thiết. Điều này càng được khẳng định mạnh mẽ khi mà Công ty ĐLNT là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển kinh tế đất nước. Môi trường văn hóa trong Công ty tác động đến hoạt động của Công ty, có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên trong Công ty ĐLNT.

Môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT tích cực tạo ra một bầu không khí lành mạnh, kích thích nguồn nhân lực của nó làm việc hiệu quả, ứng xử với nhau nhân văn và trung thành với các triết lý và giá trị của Công ty. Môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT có mối quan hệ tương hỗ, hữu cơ với phương thức ứng xử, giao tiếp của Công ty với khách hàng và xã hội và góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy xây dựng môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững đã trở thành một xu hướng chủ đạo, chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty và cần được đào sâu nghiên cứu.

Để xây dựng môi trường văn hóa trong Công ty ĐLNT những năm tới đạt hiệu quả cao, cần chú ý một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho lãnh đạo Công ty và toàn thể người lao động của Công ty về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Công ty ĐLNT. Phải tuyên truyền, giáo dục để mọi người thấy rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành và làm gương của lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá của Công ty ĐLNT.

Đây là giải pháp có tính chất quyết định tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa của Công ty ĐLNT. Để làm được điều đó, hằng năm, lãnh đạo các cấp cần xác định rõ mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động sát đặc điểm, tình hình và cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, có tính khả thi.

Ba là, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch đã xác định, cần cụ thể hóa bằng những hoạt động văn hóa phong phú, lành mạnh, phù hợp với đặc thù của Công ty và thị hiếu của người lao động.

 

 

CBNV Công ty ĐLNT dọn dẹp vệ sinh ngày Chủ nhật xanh

Việc triển khai và thực hiện tốt công tác xây dựng một môi trường văn hoá sẽ giúp bạn sống trong không khí, môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, mang lại lợi ích cho nhiều người và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao./.


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 20/02/2023)

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT “ĐÃ LÀ EVN THÌ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY”

Nhằm tạo uy tín phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, tác phong công...

(14:31 - 17/01/2023)

ĐIỆN LỰC NINH HẢI LẤY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(10:26 - 02/12/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:09 - 09/11/2022)

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(11:32 - 20/09/2022)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(16:19 - 07/09/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:51 - 27/07/2022)

VĂN HÓA ĐỒNG PHỤC LÀ NÉT ĐẸP ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH ĐIỆN

(16:02 - 28/10/2021)

Niềm tin từ "Mái ấm Công đoàn"

(21:12 - 13/10/2021)

Văn hóa công việc trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:34 - 04/10/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận nâng cao văn hóa doanh nghiệp khi làm việc