Tin tức & hoạt động

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng bởi | 14:39 | 17/01/2023

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

 I. Tình hình kinh doanh điện năng:

Liệt kê Đơn vị tính Thực hiện
Năm 2022
So sánh cùng
kỳ năm trước 
1. Điện thương phẩm: kWh 794,662,556 17.067%
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản kWh 162,509,247 16.503%
- Công nghiệp và xây dựng kWh 192,104,621 19.467%
- Thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng kWh 41,309,173 51.979%
- Quản lý và tiêu dùng dân cư kWh 351,522,509 12.477%
- Các hoạt động khác kWh 47,217,006 21.667%
2. Tổn thất điện năng toàn Công ty: % 2.04 -0.14
   Trong đó:      
- Lưới điện trung-hạ áp % 3.83 -0.38
- Lưới điện 110kV % 0.80 -0.03
3. Tổng số khách hàng : KH 196,282 3.51%
- Khách hàng ánh sáng sinh hoạt KH 170,760 3.17%
- Khách hàng ngoài mục đính sinh hoạt KH 25,522 5.80%

 II. Công tác đưa điện về nông thôn: 

Đến nay số xã, phường, thị trấn có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, khu phố có điện là 398/398 đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 190.796/190.796 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 121.312/121.312 đạt tỷ lệ 100%.

III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 31/12/2022:

              * Lưới điện trung-hạ áp:
Liệt kê Đơn vị tính Tài sản Tài sản Tổng cộng
Điện lực Khách hàng
Đường dây trung áp km 1,091 400.4 1,491.4
Trạm biến áp/ dung lượng  Trạm/kVA 1.750/271.196 1.676/581.035 3.426/852.231
Đường dây hạ áp Km 1,195 13.4 1,208.4
              * Lưới điện 110kV:
Liệt kê Đơn vị tính Tài sản Tài sản Tổng cộng
Điện lực Khách hàng
Đường dây 110kV km 190.242 73.910 264.152
Trạm 110kV/ dung lượng  Trạm/MVA 05/270 25/1.537 30/1.807

 


TIN LIÊN QUAN

(08:25 - 07/03/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023

(10:29 - 07/02/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023

(14:39 - 17/01/2023)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

(09:20 - 09/01/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

(14:53 - 07/11/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022

(07:38 - 10/10/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2022

(16:32 - 09/09/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

(16:45 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2022

(16:44 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2022

(16:43 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022