Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị TRƯỜNG SA

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực TRƯỜNG SA

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị NINH SƠN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực NINH SƠN

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị PHAN RANG THÁP CHÀM

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 833 đường 21 tháng 8, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực PHAN RANG THÁP CHÀM

Địa chỉ: Số 833 đường 21 tháng 8, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị Ninh Phước

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Ninh Phước

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị NINH HẢI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực NINH HẢI

Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị THUẬN BẮC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực THUẬN BẮC

Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị Thuận Nam

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Thuận Nam

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị TRƯỜNG SA

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm