Nội dung văn bản số 5644/EVN SPC-KT về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới trung áp (xem tại đây)