Hướng dẫn mua điện trung áp

 

Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 06 ngày làm việc.

A. Cấp điện theo cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện và cơ quan quản lý nhà nước

“Quy định phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (đính kèm file)

- Mẫu biểu đính kèm Quyết định

1.mẫu đăng ký mua điện qua TBA (đính kèm file)

2.mẫu thông tin đăng ký đấu nối (đính kèm file)

3.mẫu báo cáo điều chỉnh quy hoạch (đính kèm file)

4.mẫu chấp thuận xây dựng công trình (đính kèm file)

5.mẫu đề nghị cấp giấy phép thi công (đính kèm file)

6.mẫu xác nhận môi trường_sở TNMT (đính kèm file)

7.mẫu xác nhận môi trường_UBND huyện (đính kèm file)

 

B. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1.      Mẫu Giấy đề nghị mua điện mục đích sinh hoạt (đính kèm file)

2.      Mẫu Giấy đề nghị mua điện mục đích ngoài sinh hoạt (đính kèm file).

3.      Mẫu Biên nhận hồ sơ và phiến hẹn khảo sát (đính kèm file).

4.      Mẫu Thỏa thuận đấu nối (đính kèm file).

5.      Mẫu Văn bản đề nghị nghiệm thu đóng điện công trình (đính kèm file).

6.      Mẫu Biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn ngày nghiệm thu đóng điện (đính kèm file).

7.      Mẫu Biên bản nghiệm thu kỹ thuật (đính kèm file).

8.      Mẫu Biên bản nghiệm thu đóng điện vận hành (đính kèm file).

9.      Hồ sơ đề nghị đấu nối (đính kèm file).

(đính kèm Quy trình Hướng dẫn trình tự thực hiện giải quyết các yêu cầu của khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp của Công ty Điện lực Ninh Thuận)

Để Khách hàng thuận lợi trong quá trình  thiết kế và thỏa thuận đấu nối, Khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không (nhấp vào đây để xem chi tiết)Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện (nhấp vào đây để xem chi tiết) trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thoả thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 18 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT, ngày 10/10/2014 của Bộ Công thương.

Công ty Điện lực Ninh Thuận