Hướng dẫn mua điện cao áp

 

Hồ sơ hướng dẫn mua điện của khách hàng từ lưới điện cao áp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận:

1. Giấy đề nghị mua điện từ lưới điện cao áp (đính kèm file).

2. Lưu đồ cấp điện cao áp (đính kèm file).

3. Biểu đồ phụ tải (đính kèm file).

4. Hợp đồng đầu tư công trình điện (đính kèm file).

5. Trình tự cấp điện cao áp (đính kèm file).

6. Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (đính kèm file).

 Công ty Điện lực Ninh Thuận