Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

Ngày 15 tháng 3 năm 2013 Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, chủ tịch Công đoàn bộ phận và đội ngũ trí thức CBCNV có trình độ Đại học trở lên) trong doanh nghiệp (Ngoại trừ các đồng chí đã tham gia học ở các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức).

Dong_chi_Pham_Van_Lam

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Lâm - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận triển khai 2 Nghị quyết và 3 kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XI gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị còn triển khai 3 kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về Đề án  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

image_9

Sau hội nghị, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI rộng khắp trong toàn CBCNV và kết thúc trước ngày 15 tháng 4 năm 2013.

(Theo Lê Đình Đoàn – Công ty Điện lực Ninh Thuận)

In      Trở về
Đầu trang