Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Các văn bản liên quan đến hoạt động công đoàn

 

STT

Số hiệu văn bản

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

12/2012/QH13

Luật Công đoàn.

20/6/2012

 

2

43/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

10/5/2013

Thay thế Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về hướng dẫn thi hành Luật công đoàn và Nghị định số 302/HĐBT ngày 19/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan.

3

200/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

26/11/2013

 
In      Trở về Phòng TTBV/PC - PC Ninh Thuận
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC (08:47 - 07/08/2014)

Đầu trang