Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

STT

Số hiệu văn bản

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

28/2004/QH11

Luật Điện lực.

14/12/2004

 

2

24/2012/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

20/11/2012

 

3

137/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

21/10/2013

Thay thế Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực.

4

134/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

17/10/2013

Thay thế Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 248/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

5

14/2014/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

26/02/2014

Thay thế các Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

6

25/2013/TT-BCT

Thông tư của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

29/10/2013

Thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

7

27/2013/TT-BCT

Thông tư của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

31/10/2013

Thay thế Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN ngày 06/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN  và Thông tư số 11/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006.

8

30/2013/TT-BCN

Thông tư của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

14/11/2013

Thay thế Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp quy đinh về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.

9

19/2014/TT-BCT

Thông tư của Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

18/6/2014

Thay thế Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

10

25/2014/TT-BCT

Thông tư của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

06/8/2014

Thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BCN ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

In      Trở về Phòng TTBV/PC - PC Ninh Thuận
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Các văn bản liên quan đến hoạt động công đoàn (00:18 - 26/08/2014)
   Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC (08:47 - 07/08/2014)

Đầu trang