Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Danh mục các văn bản về công tác PCCC

 

TT Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian ban hành Ghi chú
1 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy. 12/7/2001  
2 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 22/11/2013  
3 79/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 31/7/2014 Thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 1, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
4 130/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 08/11/2006  
5 167/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 12/11/2013 Thay thế Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
6 52/2014/TT-BCA Thông tư của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 28/10/2014  
7 56/2014/TT-BCA Thông tư của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. 12/11/2014  
8 66/2014/TT-BCA Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 16/12/2014 Thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Chương III Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.
9 708/QĐ-EVN Quy chế phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 22/10/2014 - Thay thế Quyết định số 736/QĐ-EVN ngày 16/12/2011 và Quyết định số 956/QĐ-EVN ngày 30/05/2008.
10 165/QĐ-EVN SPC Quy định tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy. 02/02/2012 Thay thế Quyết định số 1547/QĐ-ĐL2 ngày 15/10/2008 quy định thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ.
11 474/QĐ-PCNT Quy định tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong Công ty Điện lực Ninh Thuận. 05/5/2015 Thay thế Quyết định số 360/QĐ-PCNT ngày 28/3/2013 quy định định tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong Công ty Điện lực Ninh Thuận.
In      Trở về Phòng TTBV/PC
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành (07:29 - 26/08/2014)
   Các văn bản liên quan đến hoạt động công đoàn (00:18 - 26/08/2014)
   Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC (08:47 - 07/08/2014)

Đầu trang