Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2017

I. Tình hình kinh doanh điện năng:
II. Công tác đưa điện về nông thôn: 

  Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 164.139/164.162 đạt tỷ lệ 99,99%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 103.162/103.185 đạt tỷ lệ 99,98%. 

III. Số liệu quản lý lưới điện:

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2017 (14:44 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng năm 2017 (09:48 - 17/04/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2017 (16:28 - 09/02/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng năm 2016 (09:52 - 12/12/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng năm 2016 (10:54 - 12/10/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng năm 2016 (10:08 - 09/09/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2016 (15:24 - 20/05/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng năm 2016 (08:24 - 29/04/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2016 (03:40 - 29/03/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2016 (07:48 - 21/03/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 12 tháng năm 2015 (07:44 - 21/03/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2015 (09:25 - 16/12/2015)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng năm 2015 (07:12 - 12/11/2015)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng năm 2015 (07:49 - 08/10/2015)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng năm 2015 (07:43 - 08/10/2015)

Đầu trang