Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2017

I. Tình hình kinh doanh điện năng:

II. Công tác đưa điện về nông thôn:

Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 167.186/167.221 đạt tỷ lệ 99,98%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 105.161/105.196 đạt tỷ lệ 99,97%. 

III. Số liệu quản lý lưới điện:

In      Trở về PC Ninh thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 31/10/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng năm 2017 (07:54 - 11/08/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng năm 2017 (10:06 - 10/07/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng năm 2017 (07:22 - 20/06/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2017 (16:38 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2017 (14:44 - 19/05/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng năm 2017 (09:48 - 17/04/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2017 (16:28 - 09/02/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng năm 2016 (09:52 - 12/12/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng năm 2016 (10:54 - 12/10/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng năm 2016 (10:08 - 09/09/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng năm 2016 (15:24 - 20/05/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng năm 2016 (08:24 - 29/04/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng năm 2016 (03:40 - 29/03/2016)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2016 (07:48 - 21/03/2016)

Đầu trang