Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 03 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến 25/3/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 13 từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 03 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 13 từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/03/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/03/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2018 (09:19 - 21/01/2018)
   Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2018 (10:15 - 30/12/2017)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2018 (00:42 - 27/12/2017)

Đầu trang