Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 07 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 27 từ ngày 01/07/2019 đến 07/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 28 từ ngày 08/07/2019 đến 14/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 29 từ ngày 15/07/2019 đến 21/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 30 từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 07 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 27 từ ngày 01/07/2019 đến 07/07/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 28 từ ngày 08/07/2019 đến 14/07/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 29 từ ngày 15/07/2019 đến 21/07/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 30 từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/07/2019

- Phương  thức vận hành ngày 06/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/07/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/07/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2018 (07:49 - 12/02/2018)

Đầu trang