Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 08 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 31 từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 32 từ ngày 05/08/2019 đến 11/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 33 từ ngày 12/08/2019 đến 18/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 34 từ ngày 19/08/2019 đến 25/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần thứ 35 từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 08 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 31 từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 32 từ ngày 05/08/2019 đến 11/08/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 33 từ ngày 12/08/2019 đến 18/08/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 34 từ ngày 19/08/2019 đến 25/08/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần thứ 35 từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/8/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2018 (22:19 - 27/03/2018)

Đầu trang