Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 09 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 36 từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 37 từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 38 từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 39 từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 09 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 36 từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 37 từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 38 từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 39 từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/9/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2018 (06:00 - 28/06/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2018 (18:52 - 22/05/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2018 (20:11 - 19/04/2018)

Đầu trang