Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 12 năm 2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 49 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 51 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 52 từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 12 năm 2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 49 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 51 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 52 từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/12/2019

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019 (15:03 - 28/08/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2018 (22:32 - 20/09/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2018 (20:55 - 20/08/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2018 (09:25 - 19/07/2018)

Đầu trang