Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 02 năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 07, 08 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 23/02/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 09 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 02 năm 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 07, 08 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 23/02/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 09 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 02/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 03/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 04/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 05/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 06/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 07/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 08/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 09/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 10/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 11/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 12/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 13/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 14/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 15/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 16/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 17/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 18/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 19/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 20/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 21/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 22/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 23/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 24/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 25/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 26/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 27/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 28/02/2020

- Phương thức vận hành ngày 29/02/2020

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2020 (16:10 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019 (21:21 - 03/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019 (15:03 - 28/08/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2018 (17:08 - 26/10/2018)

Đầu trang