Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 03 năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 10 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 11 từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 12 từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 13 từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 03 năm 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 10 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 11 từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 12 từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 13 từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 02/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 03/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 04/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 05/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 06/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 10/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 11/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 12/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 13/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 14/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 15/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 16/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 18/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 19/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 20/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 21/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 22/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 23/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 24/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 25/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 26/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 28/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 29/03/2020

- Phương thức vận hành ngày 30/03/2020

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2020 (16:10 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019 (21:21 - 03/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019 (15:03 - 28/08/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2018 (09:24 - 16/11/2018)

Đầu trang