Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 4 năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 14 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 15 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 16 từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 17 từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/4/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 18 từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 4 năm 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 14 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 15 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 16 từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 17 từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 18 từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 02/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 03/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 04/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 05/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 06/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 07/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 08/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 09/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 10/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 11/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 12/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 13/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 14/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 15/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 16/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 17/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 18/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 19/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 20/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 21/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 22/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 23/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 24/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 25/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 26/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 27/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 28/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 29/4/2020

- Phương thức vận hành ngày 30/4/2020

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2020 (16:10 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019 (21:21 - 03/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019 (15:03 - 28/08/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2019 (11:03 - 22/01/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2019 (14:53 - 02/01/2019)

Đầu trang