Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 6 năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 24 từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 25 từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 26 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 6 năm 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 24 từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 25 từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 26 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 02/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 03/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 04/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 05/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 06/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 07/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 08/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 09/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 10/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 11/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 12/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 13/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 14/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 15/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 16/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 17/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 18/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 19/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 20/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 21/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 22/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 23/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 24/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 25/6/2020

- Phương thức vận hành ngày 26/6/2020

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020 (09:39 - 23/03/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2020 (16:10 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019 (21:21 - 03/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2019 (15:03 - 28/08/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2019 (08:06 - 21/07/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 07 năm 2019 (20:52 - 27/06/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 06 năm 2019 (22:13 - 27/05/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 05 năm 2019 (15:53 - 28/04/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2019 (16:44 - 26/03/2019)

Đầu trang