Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà
 

Các văn bản liên quan điện mặt trời mái nhà

-Nội dung văn bản số 1532/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (Xem nội dung tại đây)

-Nội dung văn bản số 5644/EVN SPC-KT về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới trung áp (xem tại đây)

 

In      Trở về PC Ninh Thuận
Đầu trang