Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 12 năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 49 từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 12 năm 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 49 từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/11/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 02/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 03/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 04/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 05/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 06/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 07/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 08/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 09/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 10/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 11/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 12/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 13/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 14/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 15/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 16/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 17/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 18/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 22/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 23/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 24/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 25/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 26/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 27/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 28/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 29/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 30/12/2020

- Phương thức vận hành ngày 31/12/2020

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2020 (11:34 - 16/11/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2020 (15:55 - 30/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2020 (15:52 - 04/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020 (22:20 - 04/06/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020 (09:39 - 23/03/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2020 (16:10 - 24/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2019 (21:21 - 03/12/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2019 (15:06 - 24/10/2019)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2019 (08:36 - 28/09/2019)

Đầu trang