Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2020

 I. Tình hình kinh doanh điện năng:

II. Công tác đưa điện về nông thôn: 

Đến nay số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, phường có điện trên tổng số thôn trong toàn tỉnh là 403/403 đạt tỷ lệ 100%; số hộ có điện trong toàn tỉnh là 178.611,/178.642 đạt tỷ lệ 99,98%. Trong đó: Khu vực nông thôn, miền núi có điện 113.092/113.123 đạt tỷ lệ 99,97%. 

 III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 30/11/2020:

 

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 10/2020 (09:39 - 10/11/2020)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 9/2020 (15:04 - 15/10/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020 (13:52 - 06/10/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 7/2020 (16:05 - 07/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 07 năm 2020 (15:36 - 05/08/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2020 (15:17 - 13/07/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2020 (10:27 - 13/05/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2020 (10:18 - 24/04/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2020 (11:27 - 11/03/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020 (10:09 - 11/02/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2019 (07:53 - 19/08/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2019 (11:15 - 30/07/2019)

Đầu trang