Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 3 năm 2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 10 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 11 từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 12 từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 3 năm 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 10 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 11 từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 12 từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 02/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 03/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 04/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 05/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 06/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 07/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 08/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 09/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 10/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 11/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 12/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 13/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 14/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 15/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 16/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 17/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 18/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 19/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 20/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 21/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 22/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 23/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 24/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 25/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 26/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 27/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 28/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 29/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 30/3/2021

- Phương thức vận hành ngày 31/3/2021

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2021 (07:36 - 01/02/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2021 (16:57 - 11/01/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2021 (10:24 - 03/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2020 (08:00 - 02/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2020 (11:34 - 16/11/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2020 (15:55 - 30/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2020 (15:52 - 04/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020 (22:20 - 04/06/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020 (09:39 - 23/03/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2020 (16:13 - 24/12/2019)

Đầu trang