Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 4 năm 2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 13 từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 14 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 15 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 16 từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 4 năm 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 13 từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 14 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 15 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 16 từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 02/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 03/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 04/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 05/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 06/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 07/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 08/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 09/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 10/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 11/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 12/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 13/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 14/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 15/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 16/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 17/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 18/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 19/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 20/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 21/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 22/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 23/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 24/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 25/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 26/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 27/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 28/4/2021

- Phương thức vận hành ngày 29/4/2021

- Phương thức vận hành ngày từ ngày 30/4/2021 đến ngày 02/5/2021

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2021 (16:15 - 03/03/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2021 (07:36 - 01/02/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2021 (16:57 - 11/01/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2021 (10:24 - 03/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2020 (08:00 - 02/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2020 (11:34 - 16/11/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2020 (15:55 - 30/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2020 (15:52 - 04/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020 (22:20 - 04/06/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020 (09:39 - 23/03/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2020 (17:01 - 31/01/2020)

Đầu trang