Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 5 năm 2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 17 từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 18 từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 19 từ ngày 10/4/2021 đến ngày 16/5/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 20 từ ngày 17/4/2021 đến ngày 23/5/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 21 từ ngày 24/4/2021 đến ngày 30/5/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 5 năm 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 17 từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 18 từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 19 từ ngày 10/4/2021 đến ngày 16/5/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 20 từ ngày 17/4/2021 đến ngày 23/5/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 21 từ ngày 24/4/2021 đến ngày 30/5/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 03/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 04/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 05/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 06/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 07/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 08/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 09/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 10/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 11/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 12/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 13/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 14/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 15/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 16/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 17/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 18/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 19/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 20/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 21/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 22/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 23/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 24/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 25/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 26/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 27/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 28/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 29/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 30/5/2021

- Phương thức vận hành ngày 31/5/2021

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2021 (11:35 - 07/04/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2021 (16:15 - 03/03/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2021 (07:36 - 01/02/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2021 (16:57 - 11/01/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2021 (10:24 - 03/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2020 (08:00 - 02/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2020 (11:34 - 16/11/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2020 (15:55 - 30/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2020 (15:52 - 04/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020 (22:20 - 04/06/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 04 năm 2020 (09:39 - 23/03/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 03 năm 2020 (14:28 - 24/02/2020)

Đầu trang