Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch cấp điện
 

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA:
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng 7 năm 2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 26 từ ngày 28/7/2021 đến ngày 04/7/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 27 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 28 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 29 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng lưới điện tuần lễ 30 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH:

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 7 năm 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 26 từ ngày 28/7/2021 đến ngày 04/7/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 27 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 28 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 29 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần lễ 30 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY:

- Phương thức vận hành ngày 01/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 02/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 03/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 04/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 05/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 06/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 07/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 08/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 09/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 10/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 11/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 12/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 13/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 14/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 15/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 16/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 17/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 18/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 19/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 20/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 21/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 22/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 23/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 24/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 25/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 26/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 27/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 28/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 29/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 30/7/2021

- Phương thức vận hành ngày 31/7/2021

In      Trở về Điều độ
 
Các Kế hoạch cấp điện đã đưa
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2021 (11:08 - 02/07/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2021 (11:15 - 19/05/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 4 năm 2021 (11:35 - 07/04/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 3 năm 2021 (16:15 - 03/03/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2021 (07:36 - 01/02/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2021 (16:57 - 11/01/2021)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện năm 2021 (10:24 - 03/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 12 năm 2020 (08:00 - 02/12/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 11 năm 2020 (11:34 - 16/11/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2020 (15:55 - 30/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 9 năm 2020 (15:52 - 04/09/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 8 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 7 năm 2020 (16:19 - 21/07/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 6 năm 2020 (22:20 - 04/06/2020)
   Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 5 năm 2020 (22:11 - 27/04/2020)

Đầu trang