Cáo lỗi mất điện 21/8/2019 do sự cố tại Nhà máy điện mặt trời Hồ Bàu Ngứ
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện 20/7/2019 do sự cố tại Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện 06/7/2019 do sự cố tại Nhà máy điện mặt trời Eco Seido Tuy Phong
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện 22/05/2019 do sét đánh lưới điện 110kV khu vực Nhà máy Điện Mặt Trời CMX
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do ảnh hưởng cơn bão số 9
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố ngày 13/9/2018
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 11/9/2018
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 03/7/2018
Chi tiết...
Cáo lỗi cung cấp điện trễ ngày 17/3/2018
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01/11/2017
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 17/9/2017
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 03/04/2017
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2016
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/5/2016
Chi tiết...
Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 15/4/2016
Chi tiết...
Các Thông báo cáo lỗi đã đưa
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 23/12/2015
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01/10/2015
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2015
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 17/10/2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 25-09-2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 02/9/2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 14/6/2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01-06-2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 29/5/2014
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 21-12-2013
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 8-6-2013
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 22-5-2013
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 26-04-2013
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 28-03-2013
  Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 24-03-2013
 Trang sau
Đầu trang